Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Aikuisena yliopistossa - elämänrakenteiden yhteys opintojen sujuvuuteen on ilmestynyt

26.03.2013 | Anneli Uusitalon Tampereen yliopistossa ilmestyneen pro gradu –tutkielman tehtävänä on selvittää, millaisia yhteyksiä on aikuisten, yli 25-vuotiaina yliopisto-opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden opintopolkujen, elämänrakenteiden ja niitä kuvaavien tarinoiden välillä.

Tutkielman tarkoituksena on jäljittää opiskelijoiden elämänrakenteeseen kuuluvia tekijöitä ja niiden yhteyttä opintojen sujuvuuteen sekä nostaa esille konkreettisia aikuisten yliopisto-opiskelijoiden oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyviä tarpeita ja toiveita, joiden avulla opintojen sujuvuutta olisi mahdollista edistää. Tutkimuksen aineistona ovat kahdeksan opinnoissaan hitaasti edenneen aikuisopiskelijan teemahaastattelut. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan muun muassa korkeakoulupolitiikkaan, aikuisen yliopistostatukseen, elämänkulkuun, elämänrakenteeseen, koulutusjaksojen merkitykseen, opiskelumotivaatioon, opintoihin sitoutumiseen ja kiinnittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, opintopolkuun ja opintojen sujuvuuteen liittyviä ilmiöitä.

Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen ja tutkimusote narratiivinen. Menetelminä käytetään teemoittelua, tyypittelyä ja kertomusten kokonaishahmoon perustuvaa luentaa. Tutkimustuloksia havainnollistetaan neljän tyyppitarinan avulla. Tyyppitarinat jakautuvat opiskelijoiden opinnoille antamien merkitysten ja tavoitteellisuuden perusteella suoritussuuntautuneen tyypin (Roosan ja Tarun tarinat) ja joustavan tyypin mukaan (Siljan ja Ilmarin tarinat) opiskeleviin opiskelijoihin. Roosan tarina kuvaa sitä, miten mutkikas opintopolku, muun muassa koulutusalan vaihto, on yhteydessä opintojen sujuvuuteen. Tarun tarinan keskeisiä teemoja ovat perheellistyminen ja pienten lasten hoitaminen kotona sekä sairastelut. Siljan tarina rakentuu kertomuksista, joissa opiskelu nähdään itsensä sivistämisenä ja ammatillisena kehittymisenä. Ilmarin tarinassa opiskelu on ennen kaikkea elämäntapa ja harrastus, joka etenee muun elämän ehdoilla. Tutkimustulosten pohjalta muodostetaan nelikenttä, johon tutkittavat sijoitetaan opintojen tavoitteellisuuden ja opintojen sujuvuuteen liittyvien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden perusteella.

Tutkimustuloksista löytyy samankaltaisuutta, kun niitä peilataan tutkittavaa ilmiötä määrittelevään teoriataustaan. Tutkimus vahvistaa käsityksiä siitä, että tietyt elämänrakenteen tekijät, kuten työssäkäynti, opintopolkuun liittyvät vaihdokset ja tapahtumat, perheellistyminen, motivaation puute ja heikko opintoihin kiinnittyminen ovat yhteydessä opintojen sujuvuuteen ja hidastavat opintojen etenemistä. Myös aiemmissa tutkimuksissa todettu ohjauksen ja joustavampien opetusjärjestelyjen tarve tulee tässä tutkimuksissa esille. Tutkimuksessa esiin nousseita aikuisten yliopisto-opiskelun sujumisen edistämiseen liittyviä tarpeita, toiveita ja ehdotuksia on mahdollista hyödyntää yliopiston opetusjärjestelyjä ja ohjaustoimintaa kehitettäessä.Aikuisena yliopistossa« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy