Ensimmäistä yliopistopedagogiikan jatkokurssia käsittelevä kandidaatintutkielma on ilmestynyt Tampereen yliopistossa keväällä 2013

12.04.2013 | Kasvatustieteen opiskelijoiden Sara Partasen ja Petra Ruususen kandidaatintutkielman aiheena on Tampereen yliopistossa vuonna 2011 toteutettu ensimmäinen Ylipistopedagogiikan jatkokurssi.

Tavoitteena oli selvittää yliopistopedagogiikan jatkokurssille osallistuneiden opettajien osallisuuden muutosta opetussuunnitelmatyössä heidän omiin kokemuksiinsa perustuen.

Tutkimus antaa tietoa Campus Conexus -projekteille sekä vuoden 2011 jatkokurssin vetäjälle, Sanna Vehviläiselle, opettajien käsityksistä osallisuudesta sekä jatkokurssin vaikutuksista opettajien osallisuuden kehitykseen opetussuunnitelmatyössä.

Tutkimuksen kautta pyritään antamaan tietoa jatkokurssin toimivuudesta tutkimusaiheen näkökulmasta sekä tuottamaan kehitysehdotuksia jatkokurssia varten. Tulkintakehyksenä tutkimuksessa ovat yliopistopedagogiikan, opetussuunnitelman ja osallisuuden käsitteet.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluilla. Haastateltavia oli kuusi jatkokurssin suorittanutta opettajaa eri tieteenalayksiköistä ja haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluilla. Haastatteluaineistot analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jossa muodostui tutkimuskysymyksiin vastaavia osa-alueita.

Keskeiset käsitteet: osallisuus opetussuunnitelmatyössä, yliopisto-opettajien osallisuus työyhteisössä, yliopistopedagogiikka.Kandidaatintutkielma

« Palaa arkiston otsikkolistaukseen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy